Ders İçerikleri

 MEM-111 TEKNİK RESİM I (2+1) 2

Temel geometrik çizimler ve uygulama alanları. İzdüşüm ve görünüş çıkarma. Ölçülendirme ve ölçekli çizimler, perspektifler, kesit resimleri, kesit alma, yüzey işleme işaretleri ve toleranslar.

MEM-112 TEKNİK RESİM II (BİLGİSAYAR DESTEKLİ) (2+1) 2

Makine elemanlarının montaj ve imalat resimleri, başlıkları (antetleri), montaj resimlerinin gruplandırılması, detaylandırılması, numaralandırılması, birleştirme yöntemlerinin sembolik gösterimleri, Güncel CAD programlarının tanıtımı, Auto CAD de çizgi çizme metotları Bir CAD programı kullanarak doğru çizimleri, çember, çizimleri Bir CAD programı kullanarak, yay, kavis, pah, elips, çokgen çizimleri. Büyültme, küçültme, ölçek, aynalama, kopyalama, taşıma, silme, matris ve desen formatta kopyalama gibi kolay çizim yöntemleri, 2B'lu teknik resimlerin bilgisayarda çizilip çıktılarının alınması için gerekli komutlar. 2B'lu teknik resimlerin bilgisayarda çizilip çıktılarının alınması

MEM-114 METALURJI VE MALZEME MÜHENDISLIĞINE GIRIŞ (1+0) 1

Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği mesleğinin tarihçesi; Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin tanımı, diğer mühendislik disiplinleri arasındaki yeri ve önemi; Bilim ve teknolojideki gelişmelerin Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği üzerindeki etkileri; Dünyada ve Türkiye'de Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Eğitimi; Metalurji ve Malzeme Mühendislerinin çalışma alanları ve öğrencilerin bu alanlara yönlendirilmesi; Hammade, enerji, insan kaynakları, ve teknolojik imkanlar; Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği ile ilgili endüstrinin incelenmesi ve geleceğe ilişkin projeksiyonlar; Seçilen bazı prosesler üzerine çalışmalar.

MEM-116 BİLİM TARİHİ (1+0) 1

Bilime Katkı Sağlayan Önemli Bilim Adamları, Önemli Buluşlar ve Toplumsal Yaşama Etkileri, Araştırmanın Uygulamaya Dönüşümü, Teknolojik Uygulamanın Toplumda Karşılaştığı Dirençler, Bilimsel ve Teknolojik Gelişimde Motivasyon, Teknolojik ve Toplumsal Gelişmede Karşılıklı Etkileşim.

MEM-201 TEKNİK İNGİLİZCE I (3+0) 3

Giriş, Tarihi geçmiş, Malzeme biiliminin Malzeme mühendisliği ile karşılaştırılması, Malzeme seçimi, Akademik sunuş için bazı terimler, Akademik amaçlar için bazı kısaltmalar, Malzemelerin özellikleri, Yapı, Akademik yazım için bazı terimler, Şekiller, Diyagramları tanımlama ve formülleri okuma için bazı terimler, Üretim ve performans, Malzemelerin sınıflandırılması, Metallere giriş, Metallerin mekanik özellikleri, İmalatçılar için önemli özellikler, Metal alaşımları, Bilimsel makalelerin İngilizce'den Türkçe'ye çevirisi.

MEM-202 TEKNİK İNGİLİZCE II (3+0) 3

Seramiklere giriş, Seramiklerin yapısı, Seramiklerin özellikleri, Şekiller ve katılar için kullanışlı ifadeler, Polimerlere giriş, Polimerlerin özellikleri, Polimer üretimi, Kompozitlere giriş, İleri malzemelere giriş, Yarı iletkenler, Akıllı malzemeler, Nano teknoloji.

MEM-211 STATİK ve MUKAVEMET (3+0) 3

Maddesel noktanın statiği: Tek noktada kesişen kuvvetler , Serbest cisim diyagramı, vektör matematiği, Kuvvetler: Kuvvetlerin toplanması, çıkarılması, bileşenlere ayırma, bileşke kuvvet, düzlem kuvvetler sistemi, uzay kuvvetler sistemi, eşdeğer kuvvet sistemleri, Uzayda, düzlemde moment kavramları ve uygulamaları, Rijit Cisimlerin dengesi, Kafes Kiriş Sistemlerinin analizi, çerçeveler ve makinelar, Aırlık merkezi, tellerin, alanların ve hacimlerin ağırlık merkezleri. Atalet Momenti, alanların atalet momentleri, kütle atalet momentler, Kiriş ve kablolardaki kuvvetler, yayılı kuvvetler, kirişlerde eğilme kuvveti, Sürtünme, Sürtünme kanunları, Genel kavramlar, çekme-uzama deneyi, Hooke kanunu. Emniyet katsayısı, yorulma. Çekme, basma, kayma gerilmeleri. Atalet momenti, eğilme gerilmesi, kuvvet-moment grafikleri. Eğilme miktarı.. Burkulma; bileşik gerilmesi, gerilme enerjisi, Castigliano teoremi.Mohr Dairesi

MEM-212 KAYNAK MATALURJİSİ (3+0) 3

Giriş, kaynak sırasında ısı akışı, kaynak bölgesinde oluşan kimyasal reaksiyonlar, kaynak sırasında gaz absorbsiyonu, kaynak havuzu ve buharlaşma, ergime bölgesi, kaynak metali katılaşma özellikleri, ergime bölgesi tane yapısı ve alt tane yapısı, ergime bölgesi faz dönüşümleri, ergime bölgesinde kimyasal homojensizlikler, kısmen ergimiş bölge, ısının tesiri altında kalan bölge, kaynak metali çatlakları, yapısal çeliklerin kaynak kabiliyeti, paslanmaz çeliklerin kaynak kabiliyeti.

MEM-213 METALURJİ TERMODİNAMİĞİ (3+0) 3

Termodinamiğe giriş. Sistem ve Çevre. Termodinamik değişkenler ve fonksiyonlar. Enerji kavramı-enerjinin sakınımı, termodinamiğin 1. kanunu ve enerji bağıntıları. Isı kapasitesinin tanımı. Entalpi ve entalpinin standard konumu. Krischoff bağıntısı-entalpinin sıcaklığa bağımlılığı. Kimyasal tepkime standard entalpisi. Yüksek sıcaklıklarda tepkime entalpisi. Hess yasası. Yanma ve yanma hesaplarında entalpi denklemleri. Alev sıcaklığı ve hesaplamaları. Ön ısıtmanın yanma verimliliğine etkisi. Carnot çevrimi. 2. kanun ve entropi. Entropinin Standard konumu, 3. kanun ve 00 K de entropi. Oda sıcaklığında ve yüksek sıcaklıkta tepkime entropi hesabı. Gibbs serbest enerjisi. Standard konum ve kimyasal tepkime serbest enerjisi. Yüksek sıcaklıkta tepkime serbest enerji hesabı. Aktivite ve aktivite katsayısı aktivite serbest enerjisi ilişkisi. Kimyasal tepkimede denge ve denge sabiti. Kimyasal tepkime denge sabiti ile standard serbest enerjisi arasındaki bağıntı.

MEM-214 METALURJİ TERMODİNAMİĞİ II (3+0) 3

Clausius-Clapeyron denklemi ve faz dönüşümlerinde kullanılması. Trouton kuralı. Gibbs-Helmoltz denklemi- Standard entalpi ve Standard serbest enerji geçiş ilişkisi. Van’t Hoff denklemi-Standard serbest enerji ve denge sabitinin sıcaklıkla değişimleri. Kısmi molar miktarlar kavramı. Gibbs-Duhem denklemi. Molar miktarlardan kısmi molar miktarların elde edilmesi. İdeal çözeltiler-Raoult yasası. İdeal olmayan çözeltiler- aktivite ve aktivite katsayısı. Henry yasası-seyrelti çözeltileri. Farklı standard konumlar. Sievert yasası. Karışım fonksiyonları. Fazlalık fonksiyonları. Düzenli (düzgün) fonksiyonlar. Gibbs-Duhem denkleminin çeşitli uygulamaları. İkili çözeltilerde bilinmeyen kısmi molar miktarın ve bilinmeyen aktivitenin entegrasyon ve grafik metodlarla çözümlenmesi. Çoklu çözelti sistemleri.

MEM-215 MALZEME BİLİMİ I (3+0) 3

Malzemelerin sınıflandırılması, Atomik yapı, atomik ve moleküler bağlar, Kristal yapılı ve kristal yapılı olmayan malzemeler, Atomik dizilim ve birim hücre, Kristal Sistemleri, Miller İndisleri, Teorik yoğunluk ve atomik dolgu faktörü, X-Işınları, Difraksiyonu ve Bragg Kanunu, Katılardaki kusurlar; nokta ve yüzey kusurları, Katılardaki kusurlar; dislokasyonlar, Malzemelerin deformasyonu, Mukavemetlendirme mekanizmaları, Malzemelerin mekanik özellikleri (çekme, darbe, sertlik deneyleri), Malzemelerin mekanik özellikleri (yorulma, sürünme, eğme ve burulma deneyleri)

MEM-216 MALZEME BİLİMİ II (3+0) 3

Katı çözeltiler ve katı çözelti mukavemetlendirilmesi, Faz diyagramlarına giriş, Katı çözelti alaşımların dengeli ve dengesiz katılaşması, Segregasyon, Allotropik dönüşümler, İki bileşenli faz diyagramları, Üç faz reaksiyonları içeren faz diyagramları, Fe-Fe3C faz diyagramı, Fe-C alaşım sistemindeki faz ve yapı dönüşümleri: östenitten perlit, beynit ve martensite dönüşüm, Çeliklere ilave edilen alaşım elementlerinin etkisi, denge diyagramlarına ve soğuma eğrilerine etkileri Alaşımlı çeliklerin yapıları ve özellikleri, Malzemelerin optic, termal ve elektrik özellikleri, Seramiker, Polimerler

MEM-217 TEMEL İŞLEM TEKNİKLERİ (3+2) 4

Temel işlemlerle ilgili makine ve aletlerin tanıtımı. Ölçme ve kontrol aletleri. Markalama, eğeleme, kesme, delme, diş çekme ve bükme uygulamaları.

MEM-218 KAYNAKLI BİRLEŞTİRME TEKNİKLERİ (2+3) 4

Kaynaklı birleştirmenin önemi, oksi-gaz kaynağı, yanıcı ve yakıcı gazlar,oksi gaz kaynağında malzeme kalınlığına göre üfleç seçimi, malzeme türüne göre alev seçimi,örtülü elektrodla elektrik ark kaynağı,ark oluşumu, değişik pozisyonlarda kaynak dikişi çekmek, malzeme türü ve kalınlığına bağlı Elektrod seçimi,kaynak parametrelerinin kaynak dikişine etkileri, gazaltı ark kaynağı, prensibi, gazaltı kaynağında kullanılan koruyucu gazlar, gazaltı kaynak Elektrodları, gazaltı kaynağı ile değişik pozisyonlarda kaynak dikişleri çekmek,elektrik direnç kaynağı, sert ve yumuşak lehimleme, lehim malzemeleri, lehim dekapanları

MEM-219 MALZEME LABORATUARI (1+2) 2

Mekanik Testlere Giriş. Çekme deneyi. Darbe deneyi (Charpy ve Izod).Yorulma deneyi. Sürünme deneyi. Burulma deneyi. Eğme deneyi. Sertlik deneyleri (Brinell,Vickers ve Rockwell). Mikrosertlik deneyi. Karbürleme derinliği ve Sertlik derinliği tayini. Kırılma tokluğu (HV ile saptama).

MEM-220 METALURJİ LABORATUARI (1+2) 2

Döküm Kumu Deneyleri: Kum tane boyutu ve dağılımının elek analizi ile belirlenmesi. Mikroskop ile kum tane şeklinin belirlenmesi. Standart kum numunesinin hazırlanması. Döküm kumlarının yaş ve kuru durumda basma, çekme ve kesme mukavemetlerinin, sertliklerinin, gaz geçirgenliğinin ve akıcılığının belirlenmesi. Döküm kumunda nem tayini. Kumdaki kireçtaşının tayini. Farklı metal ve alaşımları için döküm ve maça kumlarının hazırlanması. Döküm kumundaki kil oranın ve aktif kil oranının tayini. Döküm kumuna ilave edilen kilin süspansiyon ve benzidin deneyi ile kalitesinin belirlemesi. Döküm deneyleri: Döküm metallerinin akıcılık ve basamaklı döküm testleri. Çil testi. Metallerin soğuma eğrilerinin belirlenmesi ve yorumlanması.

MEM-222 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (2+1) 2

3B’ lu modellemeye giriş. 3B’lu modelleme yöntemleri. Tel kafes modelleme, katı modelleme. Extrude, döndürme, süpürme vb. yöntemler ile katı oluşturma. Yüzey modelleme. Katı modelden görünüş çıkartma. Modellerin kaplanması. Standart makina elemanlarının modele eklenmesi. Katı modeller ile montaj oluşturma. Animasyon, statik analiz ve modelleme. 3B’lu modelleme ve montaj yöntemlerinin güncel CAD programında uygulamaları. Katı modelleri oluşturulmuş parçaların, sıcak/soğuk plastik deformasyonla ve döküm yöntemleri ile üretilebilirliğinin animasyonları ve analizleri hakkında uygulamalar.

MEM-311 MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞLARI (2+0) 2

Mekanik metalurjinin temel esasları ve şekillendirme. Metal ve alaşımlarının elastik ve plastik davranışları. Kayma, Kritik Kayma Gerilmesi, ve bunu etkileyen faktörler. Tek ve çok kristalli malzemelerde deformasyon. Dislokasyon teorisi ve temel özellikleri, Malzeme yapısının deformasyona etkileri, homojen deformasyon ve önemi, Deformasyon sertleşmesi Gevrek ve sünek kırılma. Yüksek sıcaklıklarda malzemelerin mekanik davranışları.

MEM-312 FİZİKSEL METALURJİ (3+0) 3

Kütle transferi-katılarda atomik yayınma-difüzyon. Difüzyon mekanizmaları, arayer ve yeralan difüzyonu, tünel difüzyonu. Fick birinci kanunu-kararlı hal difüzyonu. Sıcaklığın difüzyon hızı üzererine etkisi-Arrhenius bağıntısı. Fick ikinci kanunu-kararsız-hal difüzyonu. Arayüzeyler ve enerjileri. Kristal hataları, bir, iki ve üç boyutlu hatalar. Dislokasyonlar ve türleri. Dislokasyonlar arası girişimler ve dislokasyon enerjisi. İstif hataları, istif hata enerjisi, istif hatalarının deformasyonda yeri. Düşük açılı sınırlar-tanecik sınırları, poligonizasyon, tanecik sınır enerjileri. Yüksek açılı sınırlar-tane sınırları, tane sınırı enerjisi. Yüzey gerilimi, arayüzey enerjileri ve tek fazlı ve çift fazlı yapılar için yüzey enerjisi denklemleri. Normal tane büyümesi, irileşmeye eğrilik ve empürite etkisi. Soğuk işlem, toparlanma ve yeniden kristalleşme. Eski tane boyunun-empüritenin-sıcaklığın yeniden-kristalleşme hızına etkileri. Malzemede parçacık takviyesi teorisi. Al-Cu sisteminde yaşlandırma. Yaşlandırma ve aşırı yaşlandırma safhaları-mekanizmalar-termodinamik yaklaşım. İkinci faz parçacıklarının-çökeltilerin dislokasyonlarla girişimleri ve malzemedeki dayanım değişmeleri. Parçacık-çökelti irileşmesi, Oswald olgunlaşması. Süper-alaşımlarda yapısal kararlılık, çökelti türleri ve sertliğe etkileri. Yüksek sıcaklık alaşımının sürünme dayanımı için gereken tipik mikro-yapı tasarımları.

MEM-313 EKSTRAKTİF METALURJİ (2+0) 2

Metalurji ve metalurjinin kısımları, Ekstraktif metalurjinin tanımı ve kısımları, Cevher kaynakları,Cevherlerin Çıkartılması, Cevherlerin Fiziksel ve Kimyasal Özel, Cevher Hazırlama, Ayırma ve Sınıflandırma, Aglomerasyon ( Peletleme, Sinterleme vb.), Reaksiyon Kinetiği ( Kalsinasyon, Kavurma, İndirgeme ..), Curuf Yapısı ( Curuf Yapısı, Faz Diyagramları…), Refrakter Malzemeler,Yakıt Teknolojisi (Enerji, Fosil Yakıtlar, Elektrik Enerjisi..), Fırınlar, Çeşitli üretim İşlemleri ( Ergitme, Elektroliz, Ateşle Arıtma, Destilasyon, …), Çeşitli metallerin üretim metalurjisi örneklemeleri.

MEM-314 DEMİR DIŞI METALLERİN ÜRETİMİ (2+0) 2

Türkiye'de üretilen veya üretim potansiyeli olan Cu, Pb, Zn, Al, Pt gibi metallerin tarihçeleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, alaşımları, standartları, hammadde kaynakları, Dünya ve Türkiye üretim / tüketim değerleri, kullanım alanları, birincil ve ikincil kaynaklardan üretim ve rafinasyon teknikleri, üretim akım şemaları, üretimde kullanılan fırınlar, konvertörler, liç, sedimentasyon, sementasyon, destilasyon ve elektroliz reaktör ve ekipmanların seçimi, bu seçimin proses akım şeması içinde uygunluk ve kapasite açısından gerekçelendirilmesi.

MEM-315 TAŞINIM OLAYLARI (2+0) 2

Genel Tanımlar, SI birimleri, sıcaklık basınç ve İdeal Gaz Kanunları, akışkanların Özellikleri, Akışkan akışı tipleri, Reynolds Sayısı, Newtonumsu akışkanlar, Viskozite ve birimleri, Newtonyan olmayan akışkanlar, Laminer ve Türbülanslı Akışlar, Furier’s kanunu ve ısıl iletkenlik, Isı Geçiş İlkeleri, Doğal Konveksiyon, kondüksiyon, Işıma, Difüzyon, Fick’s kanunları Kütle Transferi ve Esasları.

MEM-316 ÜRETİM YÖNTEMLERİ (2+0) 2

Tasarım-imalat ilişkisi; imal usulü seçim kriterleri. İmal usullerinin sınıflandırılması; Döküm, kaynak, talaşlı imalat, toz metalurjisi ve hızlı prototip üretimi, plastik şekil verme ile imal usulleri. Dövme, TM parça dövme, haddeleme, ekstrüzyon, tel ve çubuk çekme, derin çekme, sıvama, sac metal kalıplama, bükme, gerdirme ile şekillendirme. Alışılmamış imal usulleri (Mekanik, Kimyasal, Elektro Kimyasal ve Isı Enerjisi ile). İmal usullerinin kıyaslanması, üstünlükleri ve sınırları. Kompozit malzeme imal usulleri.

MEM-317 MALZEME KARAKTERİZASYONU (2+1) 2

Malzeme karakterizasyonu için numune hazırlama teknikleri. Makro İnceleme, Makro inceleme için numune hazırlama, Kırma ve kırık yüzeylerin incelenmesi, Optik mikroskop, Mikro inceleme, Numune alma, Kesme, Gömme, Zımparalama, Parlatma ve Dağlama, Optik mikroskopla inceleme, Tek ve çift fazlı malzemelerde yapı analizi, Demir ve dökme demir malzemelerin mikroyapıları, Metal ve alaşım mikroyapıları ve denge diyagramları iliş­kileri, Nicel metalografi, Elektron mikroskopları (TEM, SEM) ve malzeme karekterizasyonu. X-ışınlarının elde edilmesi ve özellikleri, X-Işını difraksiyon analizi.

MEM-318 KALİTE VE GÜVENİRLİK (2+0) 2

Toplam kalite yönetiminde kalite kavramı ve kaliteyi oluşturan unsurlar. Toplam kalite yönetiminin amacı ve öğeleri. Toplam kalite kültürü, anlamı ve kapsamı. Toplam kalite liderliği, takım çalışması, sürekli gelişme kavramı, kalite çemberi, motivasyon. Kalite ekonomisi, istatistiki proses kontrolü ve kalite güvence sistemi.

MEM-319 DEMİR ÇELİK ÜRETİMİ (2+0) 2

Dünyada ve Türkiyede demir çelik sektörü. Demir mineralleri ve yüksek fırın için hazırlanması. Metalurjik kok kömürü ve üretimi. Yüksek fırın ve yüksek fırında pik demir üretimi. Çelik üretim metotları, sürekli döküm tekniği ile çelik blok üretimi, haddeleme ve yarı mamul çelik üretimi. Çelik türleri ve genel olarak kullanım alanları. Demir sementit denge diyagramı ve izahı.

MEM-320 KOROZYON VE YÜZEY KORUMA (3+0) 3

Korozyonun tanımı ve önemi, Kimyasal ve elektro-kimyasal korozyon, Korozyon mekanizmaları, Korozyon oluşumunda çevre etkileri, Korozyon türleri, Galvanik, Aralık, Oyuk, Tanelerarası, Seçici, Erozyon ve Gerilmeli korozyon ve Hidrojen hasarları, Korozyon testleri, Korozyonu önleme metotları, İnhibitörler, Katodik ve anodik koruma, Korozyondan korunmada malzeme seçimi. Yüksek sıcaklık korozyonu, Oksidasyon ve kinetiği, Oksidasyon dirençli metal ve alaşımlar, Tasarımın korozyon direncine etkisi

MEM-321 TEMEL DÖKÜM TEKNİKLERİ (3+2) 4

Döküm atölyeleri kısımları. Dökümhanede güvenlik uygulamaları. Kum hazırlama, derece, model ve döküm takımların tanıtılması. Kum kalıplama yöntemi ile basit geometrik döküm modellerin kalıplanması. Değişik yolluk sistemi uygulamaları. Çıkıcı, besleyici ve soğutucu uygulamaları. Kum kalıplama yöntemi ile kompleks geometrik döküm modellerin kalıplanması. Maça üretimi. Değişik maça teknoloji ve prosesleri. Kum kalıbın döküme hazırlanması, ergitme, kalıbın dökümü, kalıp bozumu ve dökümlerin temizlenmesi. Kokil döküm, yüksek basınçlı döküm, alçak basınçlı döküm, hassas döküm, kabuk kalıba döküm, vakum döküm, alçı kalıba döküm ve köpük model döküm prosesleri uygulamaları.

MEM-322 FAZ DIYAGRAMLARI (2+0) 2

Faz Diyagramları İçin Termodinamik Temeller, Gibbs Faz Kuralı. Tek Bileşenli Faz Diyagramları, Iki Bileşenli Faz Diyagramları; Ötektik, Ötektoid, Peritektik Peritektoid, Monotektik vb.. Allotropik Dönüşümler, Metallerarası Faz ve Bileşikler, (Congruent ve  incongruent ergime), Katı Çözeltiler, Hume Ruthery Kuralları. Spinodal Ayrışma, Üçlü Faz Diyagramları. Denge ve Denge Dışı Soğuma. Faz Oranları Hesaplamaları Kuralı. Faz Diyagramlarının Oluşturulması, Ticari Öneme Sahip Bazı Faz Diyagramları; Fe3-C/Fe3C, Cu-Zn, Cu-Sn, Cu-Al, SiO2 -Na2O, ZrO2-CaO

MEM-323 DÖKÜM METALURJİSİ (2+0) 2

Dökme demir metalürjisi, Kimyasal bileşimleri, mikroyapıları, grafitleşme, grafit tipleri ve özelliklere etkisi. Demir-demir karbür sistemi. Demir-karbon-silisyum alaşımının katılaşması. Gri dökme demirin akıcılığı ve çekmesi. Soğuma hızının ve kesit kalınlığının mikro yapıya etkisi. Dökme demirlerin aşılanması. Dökme demirlerin özellikleri, ısıl işlemleri. Alaşımlı dökme demirler. Çelik döküm metalürjisi. Çelik dökümlerin katılaşması, kimyasal bileşimleri, alaşım elementlerinin mikro yapı ve mekanik özelliklere etkisi. Çelik dökümlerinin fiziksel özellikleri ve ısıl işlemleri. Yüksek alaşımlı çelik dökümler. Alüminyum ve alüminyum esaslı alaşımların özellikleri, alaşım elementleri, mikro yapıları, denge diyagramları, ısıl işlemleri ve döküm özellikleri. Bakır ve bakır esaslı alaşımların özellikleri, alaşım elementleri, mikro yapıları, denge diyagramları, ısıl işlemleri ve döküm özellikleri.

MEM-324 METAL VE ALAŞIMLARDA FAZ DÖNÜŞÜMLERİ (3+0) 3

Denge, tek bileşenli sistem, katılaşmada çekirdeklenme; homojen ve heterojen çekirdeklenme, saf katının büyümesi, sıvı-katı arayüzeyleri, sürekli büyüme, yana doğru büyüme, sıvı-katı arayüzeyde sıcaklık dağılımı, ısı akışı ve arayüzey kararlılığı, alt soğuma, alaşımların sınıflandırılması ve katılaşması, tek fazlı alaşımların katılaşması, ötektik, peritektik katılaşma, ingot ve dökümlerin katılaşması, ingot yapı, çekme, segregasyon, hızlı soğuma. Katı-katı dönüşümleri. Katı faz çekirdeklenmesi. Katı faz büyümesi

MEM-326 KİMYASAL METALURJİ (2+0) 2

Sistemin enerjisi, entalpi, orneklemeler. Gorunur ve gizli ısılar, standart reaksiyon ısısı, sabit basınc ve

hacimdeki standart reaksiyon ısısı, yanma ısısı, kalorifik guc, ornek problemler. Kimyasal proseslerdeki ısı balansı hesaplamaları, Ornekler. Metalurjik yakıtlar, sınıflandırılması, katı yakıtlar, sıvı yakıtlar ve problem cozumleri. Gaz yakıtlar, cesitleri ve yakıt secimi. Fiziksel ve kimyasal karakterli donusumler. Parcalanma reaksiyonları, Oksidasyon reaksiyonları, Reduksiyon reaksiyonları, Tesekkul reaksiyonları ve Yer değistirme reaksiyonları.

MEM-331 POLİMER MALZEMELER (2+0) 2

Giriş ve Polimerlerin Sınıflandırılması, Temel Polimerizasyon reaksiyonları, Polimerlerin Sentezi, Polimerizasyon Derecesi ve Molekül Ağırlıkları, Polimerlerin Kimyasal ve Fiziksel Yapıları ve Özellikleri, Polimerlerin Isıl Davranışları, Mekanik Özellikleri ve Sıcaklığın Etkisi,  Amorf  ve Kristal Yapılı Polimerler, Çapraz Bağlı Polimerler, Ticari Plastik ve Kauçuk Malzemeler, Polimerlerin Şekillendirilmesi, Mühendislik Polimerleri ve İleri Polimer Teknolojileri.

MEM-333 SERAMİK MALZEMELER (2+0) 2

Ileri mühendislik seramiklerin tanımı. Seramiklerdeki kristal yapılar, kristalleşen seramiklerdeki atomik hatalar, Camlar ve kristalleşmeyen seramik malzemeler. Seramik malzemelerin faz diyagramları. Yüksek performanslı seramiklerin üretimi ve prosesleri; seramik toz üretimi ve işlenmesi, şekil verme işlemleri, sinterleme, birleştirilmiş şekil verme ve yoğunlaştırma teknikleri seramik tozların karakteri. Seramiklerin mekanik özellikleri; çekme mukavemeti. Sürünme, yorulma v.b. seramiklerin fiziksel özellikleri; ısıl özellikler, elektriksel özellikler, optik özellikleri ve Manyetik özellikler. Seramiklerin uygulamaları. Ileri seramik malzemelerinin bazılarının tanıtımı, A12O3, SIC,  SI3 N4 sialon, Zr O2

MEM-334 KOMPOZİT MALZEMELERE GİRİŞ (2+0) 2

Kompozit Malzeme Kavramı ve Kompozit Malzemelerin Tanımlanması. Kompozit Malzemelerin diğer Mühendislik Malzemelerle Karşılaştırılması. Kompozit Malzemelerin Sınıflandırılması. Ana Malzeme türüne göre Kompozit Malzemelerin incelenmesi (Metal-matrisli, Polimer-matrisli, Seramik/Cam-matrisli). Takviye elemanı türüne göre Kompozit Malzemelerin incelenmesi. Karbon kompozitler. Kompozit Malzemelerin Mekanik Özellikleri. Kompozit Malzemelerin Endüstriyel Uygulamaları. Kompozit Malzeme Üretim Yöntemleri. Kompozit Malzeme Tasarımı. Ana Malzemeler, Takviye Elemanları ve Arayüzey. Kompozit Malzeme Mekaniği. Kompozit Malzemelerin Mikromekaniği.

MEM-335 KAYNAK KONSTRÜKSİYON VE TASARIMI (2+0) 2

Kaynaklı yapılar, çelik yapılarda kullanılan genel kavramlar, kaynak sembolleri, kaynaklı imalata uygulanan konstrüksiyonlar, Kaynaklı konstrüksiyonların tasarım esasları ve çelik konstrüksiyon proje etütleri. Kaynaklı yapılarda oluşan çekme ve çarpılmalar, Kaynak ağzı tasarımı, Kaynak planları, Yapı elemanları, genel yapı çelikleri, birleştirme araçları ve birleştirme elemanları. Dayanım hesapları, gerilme analizi, birleşik gerilme, emniyet gerilmeleri güvenirlik ve diğer faktörler. Kuvvet ve moment yükü altında malzeme kesiti seçimi, kaynaklı, cıvatalı bağlantılar ve kesit tayinleri. Kaynak maliyet Hesapları

MEM-336 DEMİR ALAŞIMLARI DÖKÜM PRENSİPLERİ(2+0) 2

Demir-Karbon denge diyagramı. Diyagram üzerinde dökme demirlerin bileşimleri, önemli faz dönüşümleri ve meydana gelen yapıların tespiti. Dökme demir sınıflandırılması. Gri, beyaz, lamel, küresel ve temper dökme demirlerin bileşimi, ergitimi ve dökümü. Çelik çeşitleri. Sade karbonlu ve alaşımlı çeliklerin bileşimleri, alaşım elementlerinin etkileri, ergitimi ve döküm işlemleri. Yolluk ve besleyici uygulamaları, Ergitmede kullanılan koruyucu ve temizleyici malzemeler. Ergitme ocakları, potalar ve ergitmede kullanılan yakıtlar. Alaşım hesabı ve ergitme kayıplarının hesaplanması. Ergitme sırasında alınması gereken emniyet tedbirleri. Üretimde kullanılan model, kalıp, maça ve diğer malzemelerin özellikleri. Bileşim tespitinde yapılan kimyasal analizler. Demir alaşımlarına uygulanan yüzey ve ısıl işlemler. Demir alaşımlarının özelliklerinin ve kalite kontrollerinin yapılması ve uygulanan teknikler. Demir alaşımlarında meydana gelen hatalar ve önleme yolları.

MEM-337 REFRAKTER MALZEMELER (2+0) 2

Refrakter malzemelerin sınıflandırılması. Refrakter malzemelerin mekanik, kimyasal ve fiziksel özellikleri (termal özellikleri). Silika, mağnezit, dolamit, krom ve krom mağnezit, alüminasilikatlar, karbon, özel refrakterler ve yalıtım. Refrakter malzemelerde kullanılan bağlayıcılar. Refrakter malzemelerin kimyasal bileşimi, metal ve curuflarla reaksiyonları.

MEM-338 SIVI METAL İŞLEMLERİ (2+0) 2

Döküm alaşımlarında gaz oluşumu, örtü flaksları, temizleme flaksları, gaz giderici flakslar, gaz giderme yöntemleri. Döküm alaşımlarında tane inceltme, tane inceltici malzemeler, hızlı katılaşma ile tane inceltme, Ti-B içeren malzemeler ile tane inceltme, tane inceltme sonrası yapı değişimler, döküm alaşımlarının tane inceltme sonrası besleme özelliklerindeki değişim. Döküm alaşımlarında modifikasyon, modifikasyon malzemeleri, modifikasyon sonrası yapı değişimleri. Diğer sıvı işlemleri.

MEM-340 DEMİR DIŞI MALZEMELERİN BİLEŞTİRİLMESİ (2+0) 2

Giriş, endüstride kullanılan demir dışı alaşımlar, özellikleri ve birleştirme teknikleri, Bakır ve alaşımları, alüminyum ve alaşımları, Magnezyum, Titanyum ve alaşımlarının kaynaklanabilirleri, kaynak öncesi ve sonrası alınacak tedbirler, kaynak malzemeleri, Al,Cu,Ti ve Mg alaşımlarının kaynak metalurjisi

MEM-342 ISIL KESME YÖNTEMLERİ (2+0) 2

Termik kesme teknolojisi ve kullanımı, termik kesme yöntemlerinin gruplandırılması, oksi-gaz ile kesme, alevle yakarak kesme işlemlerinin esasları, malzemelerin alevle kesilebilme kabiliyetleri, yanıcı gaz ve oksijenin özellikleri, kesme üflecinin kullanımı, alevle yakarak kesme işleminin yapılışı, kaynak ağızlarının hazırlanması, ark ile kesme, karbon elektrod ile kesme, örtülü elektrod ile kesme, oksi-ark yöntemi ile kesme, havalı karbon arkı ile kesme, gazaltı kaynak yöntemleri ile kesme, plazma arkı ile kesme, plazma tekniğinin esasları, kesme teknolojisinde kalite.

MEM-343 TEKNİK İLETİŞİM (2+0) 2

Genel iletişim kavramları, teknik rapor, teknik dergi makalesi, teknik öneri ve teknik yazışma, Sözlü raporlar, konferansta konuşma ve dinleme etkinliği, Bir dergiyi ve yazıyı söz sırasına koyma, grup toplantılarına ve mülakatlara taraf olarak katılma

MEM-344 ENDÜSTRİYEL PLASTİK ŞEKİLLENDİRME TEKNİKLERİ (3+2) 4

Plastik şekillendirme, Sıcak ve soğuk plastik sekilendirme uygulamaları. Sıcak ve soğuk şekillendirmede kullanılan atölye, şartları, takımlar, kalıplar ve presler. Tavlama araçları ve özellikleri. Sıcak şekillendirme uygulamaları; serbest şekillendirme açık kalıplarda dövme, kapalı makine kalıplarında dövme, sıcak ekstrüzyon (ileri ve geriye ekstrüzyon) ve haddeleme uygulamaları. Soğuk şekillendirme uygulamaları; preste çekme, derin çekme, soğuk haddeleme, sıvama, tel çekme vb. uygulamaları.

MEM-345 PROJE YÖNETİMİ VE GİRİŞİMCİLİK (2+0) 2

Güncel gelişmeler ışığında girişimcilik, girişimci ve girişim kavramlarının tartışılması, önemi ve sınıflandırılması. Girişimci ve girişimciliğe ilişkin başlıca yaklaşımların tartışılması: 1)kişisel özellikler yaklaşımı. Girişimci ve girişimciliğe ilişkin başlıca yaklaşımların tartışılması: 2) girişimciliğe çevresel (şebeke) yaklaşımı. Girişimci ve girişimciliğe ilişkin başlıca yaklaşımların tartışılması: 3) firma yaklaşımı. Girişimcilik (girişimcinin) fonksiyonları ve yenilik yapma (inovasyon). Güncel gelişmeler ışığında İktisadi girişim alanlarının belirlenmesi ve sınıflandırılması. İş kurma nedenleri, girişimcilikte amaç ve niyet. İş kurma gereklerinin incelenmesi, İş kurma gereklerinin incelenmesi, İş kurma süreci. Girişimcilikte risk ve girişimsel stres, Girişimcilikte yasal ve ahlaki sorumluluk ve sınırlar. Uygulama: İş fikri geliştirme, Uygulama: İş planı hazırlama

MEM-346 DEMİR VE DEMİR DIŞI ALAŞIMLARIN DÖKÜM TEKNİKLERİ (3+2) 5

Akıcılık ve akış prensipleri. Bernoulli teoremi. Yolluk sistemi prensipleri, kısımları ve çeşitleri, tasarımı ve boyutlandırılmaları. Metal ve alaşımların katılaşma çekmesi. Besleyici prensipleri, ölçüleri, şekilleri, çeşitleri ve döküm parçaya göre uygun besleyici seçimi. Döküm parça ve besleyici modüllerinin hesaplanması, besleyici boğazı ve modüllerinin hesaplanması, besleyici ve besleyici boğazının boyutlandırılması. Çeşitli döküm parçalara göre yolluk ve besleyici tasarım ve hesaplaması örnekleri. Kalıp ve maça tasarımı, kalıp ve maça kumlarının hazırlanması, demir alaşımları için yolluk, besleyici ve soğutucular. Demir alaşımlarının ergitilmesinde kullanılan ocaklar ve çalışma prensipleri. Çelik alaşımlarının hazırlanması, ergitimi ve dökümü. Çelik döküm tipleri. Dökme demir alaşımlarının hazırlanması, ergitimi ve dökümü. Dökme demir çeşitleri. Demir alaşımlarına yapılan sıvı işlemleri. Demir alaşımı dökümlerin temizlenmesi ve kalite kontrolü. Kalıpların boyanması ve kurutulması. Kimyasal bileşimin mikroyapı ve mekanik özellikler üzerine etkisi. Demir alaşımları için yolluk, besleyici ve soğutucu tasarımı ve uygulamaları. Dökümlerin temizlenmesi ve kalite kontrolü. Demir dışı alaşımlarının kalıp ve maça kumlarının hazırlanması. Kalıp ve maçaların yapımı. Yolluk, çıkıcı, besleyici ve soğutucuların uygulanması. Ergitme ocakları ve çalışma prensipleri. Metallerin ergitilmesi, sıvı işlemleri ve alaşım hazırlama. Kimyasal bileşimin mikroyapı ve mekanik özellikler üzerine etkisi. Demir dışı alaşımları için yolluk, besleyici ve soğutucu tasarımı ve uygulamaları. Dökümlerin temizlenmesi ve kalite kontrolü. Demir ve demir dışı malzemelerin dökümünde kullanılan modeller ve özellikleri. Sanatsal parça yada eşya dökümcülüğü ve dökülen parçalara yapılan yüzey işlemleri. Döküm parçalara uygulanan ısıl işlemler ve uygulama şartlarının belirlenmesi.

MEM-348 ENDÜSTRİYEL KAYNAKLI BİRLEŞTİRME TEKNİKLERİ (3+2) 5

Endüstriyel birleştirmelerin önemi, makine imalatında kullanılan kaynak yöntemleri, boru imalatında kullanılan kaynak yöntemleri, elektronik malzemelerin birleştirilmesinde kullanılan yöntemler, piston ve silindirlerin kaynağında kullanılan kaynak yöntemleri, çelik konstrüksiyonlarda kullanılan kaynak yöntemleri, paslanmaz çelik, alüminyum, bakır ve titanyum gibi malzemelerin kaynağında kullanılan yöntemler, MIG, MAG ve TIG kaynağı ile çelik, alüminyum, bakır ve paslanmaz çeliklerin farklı pozisyonlarda kaynak uygulamaları, Tozaltı yöntemi ile kaynak uygulamaları, sürtünme ve saplama kaynağı yöntemi ile kaynak uygulamaları.

MEM-400 MEZUNİYET TEZİ (0+2)1

Mezuniyet tezi konusu ile ilgili literatür taraması ve bilgi toplama. Tez içeriklerinin belirlenerek yazılması. Bitirme tezinin sunulması, hazırlanıp teslim edilmesi.

MEM-411 İŞYERİ EĞİTİMİ (5+15) 12

MEM-412 TASARIM VE BİTİRME PROJESİ (4+2) 5

Öğrenciler bu dersin gerekliliklerini, kendi tercihlerine göre veya öğretim üyelerinin önerdiği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile ilgili bir çalışma konusu/projesi (metot, malzeme veya ürün) hakkında literatür araştırmasının ardından, tasarım ve deneysel uygulama yapıp sonuçlarını raporlandırıp, jüri karşısında sözel sunum yaparak yerine getirirler.

MEM-413 ENDÜSTRİ STAJI DEĞERLENDİRME (0+2) 0

MEM-414 ISIL İŞLEM VE LABORATUVARI (2+1) 2

Isıl işlemlere giriş, saf demirin allotropik dönüşümleri, Fe-Fe3C alaşım sistemi, sade karbonlu çeliklerin yavaş soğutulması, izotermal ve sürekli soğuma dönüşüm diyagramları, sade karbonlu çeliklerin tavlanması, normalleştirilmesi ve küreselleştirilmesi, östenitin perlite, beynite ve martensite dönüşümü, soğuk şekillendirilme ve tavlama, hızlı soğutma sertleşmesi, sade karbonlu çeliklerin temperlenmesi, östemperleme ve martemperlenmesi (marsuverme). Alaşımlı çeliklerde alaşım elementlerinin etkileri, sertleşebilirlik, Grossmann ve Jominy metodu ile sertleşebilirliğin tayini, yüzey sertleştirme, takım çelikleri, dökme demirler, ve paslanmaz çeliklerin ısıl işlemleri.

MEM-416 MALZEME SEÇİMİ (2+0) 2

Malzeme Dizayn Prensipleri, Malzemelerle Konstrüksiyon, Malzeme Sınıfları ve Karakteristik Malzeme Özellikleri, Özellikler Diyagramı ve Malzeme Seçimi, Özellikler Diyagramı ve Malzeme Seçimi (Hasar Toleransı). Özellikler Diyagramı ve Malzeme Seçimi (Yüksek Sıcaklık Mukavemeti), Alan Etüdleri (Elastisite Modülü), Alan Etüdleri (Akma Sınırı), Alan Etüdleri (Ani Kırılma ve Yorulma), Alan Etüdleri (Korozyon, Sürtünme ve Aşınma), Alan Etüdleri (Otomobil Dizaynında Malzeme seçimi).

MEM-432 NANO MALZEMELERE GİRİŞ (2+0) 2

Nano Ölçeğin Tanımı ve Nano Teknoloji. Nano Yapının Tanımı ve Ters Hall-Petch Eşitliği. Nano Malzeme Üretim Yöntemleri. Aşağıdan Yukarıya Üretim Metotları. Yukarıdan Aşağıya Üretim Metotları. ECAP Metodu ile Nano Yapılı Metal Üretimi. Nano Yapılı Malzemelerin Kullanım Alanları. Karbon Nano Tüpler. Nano Yapılı Malzemelerin Sınıflandırılması. Nano Kaplamalar. Nano Teller. Nano Parçacıklar. Nano Yapılı Malzemelerin Karakterizasyonu. Nano Yapılı Malzemelerin Termal, Elektriksel ve Manyetik özellikleri.

MEM-434 BİO MALZEMELER (2+0) 2

Biyomalzemelerin Tanımı ve Önemi, Sınıflandırılması, Biyouyumluluk, Metalik, Seramik, Polimer ve Doğal Biyomalzemeler, Dental seramikler, Kaplamalar, Biyomalzemelerin Üretim Yöntemleri, Biyomalzemelerin Kullanım Alanları, Biyomalzemelerin Karakterizasyon Yöntemleri, İmplant Malzemelerin Mekanik ve Korozyon davranışları.

MEM-436 KIRILMA MEKANİĞİNE GİRİŞ (2+0) 2

Metallerde kırılma tipleri. Griffith gevrek kırılma teorisi, çatlak ilerlemesi, sünek kırılma, elastik plastik kırılma mekaniği, çentik etkisi. Enerji-sıcaklık dönüşüm eğrileri. Gerilme şiddet faktörünün tayini, kırılma için tasarım. Temper kırılganlığı, hidrojen kırılganlığı, lineer-elastik, elastik-plastik kırılmada kararsızlık, yorulmada çatlak ilerlemesi, korozif ortamda yorulma, gerilmeli korozyon.

MEM-438 YÜZEY İŞLEMLERİ (2+0) 2

Yüzey İşlemlerinin Sınıflandırılması, Yüzey Hazırlama Teknikleri, Elektrolitik ve Akımsız kaplamalar, Konversion Kaplamalar, Sıcak Daldırma, Metal Püskürtme, Plazma Püskürtme, Organik Kaplamalar, Vakum Teknikleri, Kimyasal Buhar Biriktirme, Fiziksel Buhar Biriktirme, Lazerle Yüzey Modifikasyonu, Yüzey İşlemleri ve Çevre, Yüzey İşlemlerinin Kalite Kontrolü, Kaplamaların Karakterizasyonu.

MEM-440 POLİMER MALZEMELERİN KAYNAĞI (2+0) 2

Plastiklerin Tanıtılması, Termoplastiklerin Başlıca Özellikleri, Elastiktik Modülünün Takviye İle Arttırılması, Plastik Malzemelerin Kaynak Prensibi, Termoplastiklere Uygulanan Kaynak Yöntemleri ve Endüstriyel Uygulamaları, Sıcak Eleman Kaynağı, Direk Sıcak Eleman Kaynağı, Sıcak Eleman Alın Kaynağı, Sıcak Eleman Köşe Kaynağı, Kama Şeklinde Sıcak Eleman Köşe Kaynağı, Sıcak Eleman Yardımıyla Geçme Kaynağı, Bobin Şeklindeki Sıcak Eleman İle Kaynak, Sıcak Kama Kaynağı, Sıcak Eleman İle Ayırarak Kaynak, Sıcak Gaz İle Kaynak Işın İle Kaynak, Hareket İle Kaynak, Elektrik Akımı İle Kaynak, Mikrodalga Kaynağı, Endüksiyon Kaynağı, Transmisyon Vasıtasıyla Kızılötesi Kaynak, Termoplastik Boruların Kaynağı

MEM-442 KAYNAKLI BİRLRŞTİRMELERİN MUAYENESİ (2+0) 2

Giriş, Tahribatlı testler; çekme testi, sertlik testi, darbe testleri, Tahribatsız Testler; Sıvı penetrant, edi akım, Manyetik test, Ultrasonik test, radyografik test, Gözle test. Test yöntemleri, raporlama ve sonuçların değerlendirilmesi

MEM-446 DEMİRDIŞI ALAŞIMLARIN DÖKÜM PRENSİPLERİ (2+0) 2

Demir-dışı metal alaşımlardan Bakır ve Bakır alaşımları, Alüminyum ve Alaşımları, Magnezyum v.b. metallerin tanıtılması, kalıp ve maçalarının yapım teknikleri. Yolluk ve besleyici uygulamaları, Ergitmede kullanılan koruyucu ve temizleyici malzemeler (Flakslar). Ergitme ocakları, potalar ve ergitmede kullanılan yakıtlar. Alaşım hesabı ve ergitme kayıplarının hesaplanması. Döküm hataları ve bu hataların önlenmesi, Süs işleri (ince işler) ve bu işlerin renklendirilmesi. Ergitme sırasında alınması gereken emniyet tedbirleri.