Komisyonların Görevleri

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖMLÜMÜ

MÜDEK KOMİSYONLARI

 

M1-KOORDİNASYON KOMİSYONU (KK)

Bölüm Başkanları ve diğer komisyon başkanlarından oluşur. Bu komisyonun görevi; diğer komisyonların çalışmalarını MÜDEK gereklilikleri doğrultusunda yönlendirmek, öz değerlendirme raporunun hazırlamasını koordine etmek, MÜDEK den gelen değerlendirme ekibinin Bölüm ziyaretini organize etmek, Değerlendirme Takımına sunulacak malzemelerin hazırlamasını koordine etmektir.

 

M2-EĞİTİM-ÖĞRETİM VE MUAFİYET KOMİSYONU (EÖMK)

Bu komisyonun görevi; Bölümün lisans Programının müfredatını MÜDEK ölçütleri doğrultusunda düzenlemek, Bölüm Akademik Kurulu gündemindeki ilgili konuları müfredat uyumluluğu açısından incelemek ve görüş bildirmektir. Bu amaçla;

 1. - Bölüm programı eğitsel hedeflerinin ve çıktılarının gerçekleştirilmesi ve en iyi düzeye çıkarılması konusunda faaliyette bulunmak,
 2. - Ders içeriklerindeki eksiklikleri, tekrarları izlemek ve azaltılmaları konusunda önerilerde bulunmak,
 3. - Bölümde ölçme ve değerlendirme sisteminin nesnel ve homojen bir biçimde uygulanmasını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak,
 4. - Çift Anadal ve Yandal Programı koordinatörlüğünü yapmak,
 5. - Bölümün AKTS/ECTS Koordinatörlüğünü yapmak,
 6. - Ders dosyalarının hazırlanmasını sağlanmak,
 7. - Konu ile ilgili Bölüm Başkanlığının verdiği diğer görevleri yapmak,
 8. - Kurumlar arası veya birim içi yatay geçiş yapan veya daha önce devam ettiği herhangi bir yükseköğretim kurumunda geçtiği dersleri kayıt yaptırdıktan sonra eşdeğerlerinin yerine saydırmak isteyen öğrencilerin sınıf intibaklarını ve ders muafiyetlerini düzenlemek,
 9. -Mezuniyet tezi ve projelerini takip etmektir.

 

M3-ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME KOMİSYONU (ÖDGK)

Bu komisyonun görevi; bölüm faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygulamak, Bölüm Akademik Kurulu gündemindeki ilgili konuları ölçme ve değerlendirme tekniklerine uygunluk açısından incelemek ve görüş belirtmektir. Bu amaçla;

a- Bölüm faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygulamak, Bölüm Akademik Kurulu gündemindeki ilgili konuları ölçme ve değerlendirme tekniklerine uygunluk açısından incelemek ve görüş belirtmek,

b- Ders Notları Dosyası ve Öğrenci Çalışmaları dosyalarını inceleyip değerlendirmesini yapmak,

c- Bölüm çıktılarını ölçmek ve değerlendirmek için gerekli olan yöntemleri belirlemek ve uygulamak,

d- Ölçme sonuçlarını değerlendirerek Bölüm (MÜDEK) Koordinasyon Komisyonuna iletmek,

e- Çalışmaların her aşamasında Bölüm (MÜDEK) Koordinasyon Komisyonu ile iletişimde olmak,

f- SWOT analizini yapmak, (öğretim elemanları, uzmanlar, teknisyen, memur, hizmetli ve öğrenci)

g- SWOT anket formlarını değerlendirerek, rapor haline getirmek.

h- Öğrenci anketlerini gözden geçirmek ve güncellemek,

i- Bu anketlerin ne zaman yapılacağı, nasıl değerlendirileceği konularını Bölüm Akademik Kurulunda tartışmak, değerlendirmek ve kesinleştirmek,

j- Öğretim elemanları değerlendirme anketleri hazırlamak, uygulamak, değerlendirip ve sonuçları rapora dönüştürerek Bölüm Akademik Kuruluna getirmektir,

 

M4-ALTYAPI VE DÜZENLEME KOMİSYONU (ADK)

Bu komisyonun görevi; Bölümün alt yapı (sınıf ve laboratuvar vb.) envanterini tutmak, programın alt yapısının MÜDEK ölçütlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, Bölüm Akademik Kurulu gündemindeki ilgili konuları alt yapı uygunluğu veya gereksinimi açısından değerlendirmek ve görüş belirtmektir. Bu amaçla;

a- Programın alt yapısının MÜDEK ölçütlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak,

b- Bölüm Akademik Kurulu gündemindeki ilgili konuları alt yapı uygunluğu veya gereksinimi açısından değerlendirmek ve görüş belirtmek,

c- Bölüm Laboratuvarlarının güncel teknoloji ile uyumlu ve rasyonel kullanımının sağlanmak,

d- Laboratuvarların her kademedeki eğitim-öğretim çalışmaları ile beraber döner sermaye, ARGE ve bilimsel araştırma amaçlı kullanılmasın sağlamak,

e- Bölüm laboratuvarlarında mevcut alet donanım ve yazılımların envanterini çıkartmak.

f- Laboratuvarların eğitim-öğretim, araştırma ve diğer amaçlarla (döner sermaye, bilirkişilik v.b.) kullanılma ilkelerini belirleyerek, yönergeler biçiminde, öğretim elemanlarına, öğrencilere ve diğer ilgililere duyurmak,

g- Laboratuvarların gelişme planlamalarını yaparak, fiziksel altyapı ve donanım için finansman gereksinimini koordinasyon komisyonuna sunmak,

h- Laboratuvarların akreditasyon süreçlerini araştırmak, bu konuda önerileri hazırlamak ve kurula sunmak,

i- İş güvenliği ile ilgili tedbir almak ve gerekli çalışmalar yapmak,

j- Laboratuvarlardaki alet ve cihazların çalışma talimatlarını hazırlamaktır.

 

M5-TANITIM VE YURTDIŞI İLİŞKİLER KOMİSYONU (TYİK)

Bu komisyonun görevi; Bölümün yurtiçi ve yurtdışında tanıtımını yapmak ve yurtdışı ilişkilerini güçlendirmektir. Bu amaçla;

 1. - Bölüm Akademik Kurulunca alınan kararları bölüm internet sayfasında güncel olarak ilan etmek,
 2. - Yapılan anket çalışmaları, toplantılar, seminerler, sempozyumlar ya da sosyal sorumluluk projelerini bölüm internet sayfasında yayınlamak,
 3. - Eğitim Öğretim dönemi içerisinde bölüm tarafından organize edilecek bilimsel ve sosyal içerikli Seminer, Konferans ve Toplantı gibi organizasyonlar düzenlenmek ve koordinasyonu görevinin yapılması için gerekli çalışmaları yapmak,
 4. - Bölüm öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin yurtiçi ve yurtdışı ilişkilerinin (Erasmus, Mevlana, Farabi vb.) güçlendirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek,
 5. - Yurtiçi ve yurtdışı ilişkiler ile ilgili gerekli değerlendirmeleri yaparak, bu değerlendirmeleri bir rapor halinde Bölüm Akademik Kurulu’na sunmaktır.

 

M6-İŞYERİ EĞİTİMİ KOMİSYONU (İEK)

Fakültemiz İşyeri Eğitimi Yönergesinde belirtilen esaslar doğrultusunda oluşur ve öğrencilerin yapmaları gereken işyeri eğitimi işlemlerini yürütür.

a- İşyeri Eğitimi verilecek kamu ve özel sektöre ait kurum, kuruluş ve işletmeleri belirlemek ve protokol imzalanmasını sağlamak,

b- Öğrencilerin İşyeri Eğitimi süresince hazırlayacakları haftalık ve aylık çalışma faaliyetlerinin kapsamını ve İşyeri Eğitimi Dosyasının içeriğini belirlemek ve ilan ederek öğrencilere duyurmak,

c- Belirli aralıklarla toplanarak teslim edilmiş İşyeri Eğitimi Dosyalarının ve İşyeri Eğitimi yapan öğrencilerin durum değerlendirmelerini yapmak,

d- Fakülte İşyeri Eğitimi Uygulama Kurulunun belirleyeceği görevleri yerine getirmek,

e- İşyeri Eğitimiyle ilgili olarak doğabilecek aksaklık ve problemleri çözmek, çözülemeyen aksaklıkları Fakülte İşyeri Eğitimi Uygulama Kuruluna iletmek,

f- İşyeri Eğitimi yapan öğrencilerin İşyeri Eğitimi başarılarını değerlendirmek ve İşyeri Eğitimi

Değerlendirme Formunu izleyici öğretim elemanıyla birlikte doldurarak imzalamaktır.

g- İş yeri eğitimine giden öğrencilerin denetimini sağlamak,

h- İş yeri uygulaması ile ilgili anketleri yaptırarak ölçme ve değerlendirme komisyonuna iletmektir.

 

M7-STAJ KOMİSYONU (SK)

Fakültemiz Staj Yönergesinde belirtilen esaslar doğrultusunda oluşur ve öğrencilerin yapmaları gereken staj işlemlerini yürütür.

a- Öğrencilerin staj yapabilecekleri yerlerin uygunluğunu kontrol etmek,

b- Bölüm Akademik Kurulu’na öğrenci stajları ilgili konularda görüş bildirmek,

c- Staj işlemleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek,

d- Staj defterlerini toplamak ve değerlendirilmesini yapmak staj ile ilgili diğer işlemleri takip etmek ve sonuçlarını raporlandırmak,

e- Dönem sonunda staj çalışmalarını sunmaktır.

 

M8-MEZUNLARIN İZLENME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU (MİDK)

Bu komisyonun görevleri; Paydaşlarla (iş dünyası ve mezunlar) gerçekleştirilecek toplantıları düzenlemek, mezun öğrencilerimizle bağlantıyı sağlamak, kariyer günleri seminerlerini ve diğer seminerleri organize etmek, çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek ve MÜDEK koordinasyon komisyonuna sunulmak üzere gerçekleştirdikleri etkinlikleri belgelemektir. Bu amaçla;

a- Bir paydaş olarak sektörün eğitim-öğretim alanındaki ihtiyaçlarını bölüme aktarmak,

b- Bölümün program eğitim amaçlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesinde bölüme önerilerde bulunmak,

c- Öğrencilerin mesleki sorumluluk ve etik konularında gelişmelerini sağlayacak çalışmalar yapmak ve mesleki etik davranış ilkeleri konularında aydınlatılması için etkinliklerde bulunmak,

d- Mezunların İzlenmesi ve değerlendirilmesini yapmak,

e- Mezunların çalıştığı kurumların yöneticilerine memnuniyet anketleri yapmak,

f- Üniversite sanayi işbirliği ile ilgili çalışmaları yürütmektir.

 

M9-MUAYENE KOMİSYONU

       Bölüme alınacak araç/gereç ve malzeme alım işlemlerini yürütmek

 

M10)- KALİTE KOMİSYONU

Fakültemiz kalite koordinatörlüğünde bölümümüzü temsil etmek ve bu konuyla ilgili yapılması gereken işlemleri yürütmek.

 

background image